बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवननिर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२

बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवननिर्माण
सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२

सङघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडा