FAQs Complain Problems

Decisions

२०७४-१०- ३ मा बसेको बोर्ड बैठकको निर्णयहरु

प्रस्तावहरु —

१)  कार्यपालिका बैठक संचालन कार्यविधी, २०७४
२)  स्थानीय राजश्व परामर्श समिति गठन
३)  बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन
४)  विविध

निर्णयहरु —

Pages