FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
5.अपाङ्गता सम्बन्धी कार्यविधी २०७५ 06/15/2019 - 12:14 PDF icon 5.अपाङ्गता सम्बन्धी कार्यविधी २०७५.pdf
4. विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ 06/15/2019 - 12:13 PDF icon 4. विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf
3.गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि , २०७५ 06/15/2019 - 12:12 PDF icon 3.गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि , २०७५.pdf
2.घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 06/15/2019 - 12:11 PDF icon 2.घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
1.एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७५ 06/15/2019 - 12:11 PDF icon 1.एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७५.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 03/19/2019 - 15:23 PDF icon 2.घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७५ 03/19/2019 - 13:31 PDF icon 1.एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७५.pdf
जनकपुर उपमहानगरपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको कार्यविधि,२०८१ 07/08/2018 - 17:31 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि.pdf, PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन,२०७५.pdf, PDF icon विनियोजन ऐन,२०७५.pdf, PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७५.pdf, PDF icon करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५.pdf, PDF icon पदाधिकारी आचार संहिता,२०७५.pdf, PDF icon राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि, २०७५.pdf, PDF icon आर्थिक ऐन, २०७५.pdf, PDF icon जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली -२०७८ Final (1).pdf, PDF icon टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन कार्य विधि, २०७८.pdf, PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ संख्या १ अतिरित्ताङक .pdf, PDF icon घर जग्गा बहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७, PDF icon सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७, PDF icon शिक्षा ऐन, २०७७ दोश्रो संशोधन मिति २०७९।३।१०.pdf, PDF icon जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका सार्वजनिक खरिद कन्टिजेनसी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका,२०७९, PDF icon विद्युतिय रिक्सा दर्ता, अनुमति,नविकरण तथा नियमन कार्यविधि,२०७९, PDF icon जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, न्यायिक समिति कार्य सञ्चालन ऐन,२०७९, PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ Final.pdf, PDF icon न्यायिक समिति कार्य सञ्चालन ऐन २०७९ , PDF icon न्यायिक समिति र मुद्दा ऐन ,२०७९, PDF icon सार्वजनिक खरिद कन्टिजेन्सी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका,२०७९, PDF icon जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको सार्वजनिक निजी साझेदारी नियमावली-२०७९, PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि-२०७९, PDF icon मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन ऐन २०७८, PDF icon तालिम संचालन कार्यविधि जनकपुरधाम २०८०, PDF icon कर्मचारी कल्याण कोष ऐन, २०८०, PDF icon छाडा पशुचौपाया नियन्त्रण तथा व्यबस्थापन ऐन,२०८०, PDF icon वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोत संरक्षण ऐन, २०८० , PDF icon विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन,२०८० , PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण ऐन, २०८० , PDF icon लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण सम्वन्धी ऐन, २०८० , PDF icon जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था ऐन, २०८० , PDF icon जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका सहकारी सम्बन्धी ऐन, २०८०‍, PDF icon जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको खानेपानी गुणस्तर अनुगमन ऐन,२०८०, PDF icon जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको तथ्यांक (डाटा) व्यवस्थापन ऐन, २०८०, PDF icon जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको योजना सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन ऐन,२०८०, PDF icon जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको सामाजिक सहायता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०८०, PDF icon जनकपुर उपमहानगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०८१, PDF icon जनकपुर उपमहानगरपालिकाको राजस्व सुधार योजना निर्माण प्रारुप कार्यविधि, २०८१, PDF icon जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१, PDF icon जनकपुर उपमहानगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०८१, PDF icon जनकपुर उपमहानगरपालिकाको सामाजिक सहायता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०८१, PDF icon जनकपुर उपमहानगरपालिकाको वार्षिक योजना र कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०८१, PDF icon जनकपुर उपमहानगरपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको कार्यविधि,२०८१, PDF icon जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको बेरुजु फर्स्यौट निर्देशिका, २०८०, PDF icon जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था ऐन, २०८०
जनकपुरधाम उप महानगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ 01/17/2018 - 17:12 PDF icon ३. जनकपुरधाम उप महानगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
स्थानीय-सरकार-सञ्चालन- ऐन-२०७४ 11/05/2017 - 11:08 PDF icon स्थानीय-सरकार-सञ्चालन- ऐन .pdf

Pages