FAQs Complain Problems

जनकपुर उपमहानगरपालिकाको  वडागत विस्तृत विवरण

 

क्र.सं. वडा नं समावेश गाविस / नगरपालिका जनसंख्या क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.)
जनकपुर(१)

6278

०.७७
जनकपुर(२)

1705

०.४३
जनकपुर(३)

1825

०.०५
जनकपुर(४)

18234

२.५४
जनकपुर(५)

3254

०.०२
जनकपुर(६)

10956

०.२५
जनकपुर(७)

13951

१.६९
जनकपुर(८)

7249

२.३
जनकपुर(९)

3218

०.९९
१० १० जनकपुर(१०)

5225

०.२१
११ ११ जनकपुर(११)

5225

०.१८
१२ १२ जनकपुर(१२)

7859

३.५९
१३ १३ जनकपुर(१३)

7994

३.७६
१४ १४ जनकपुर(१४)

10607

३.११
१५ १५ जनकपुर(१५)

3416

१.४९
१६ १६ जनकपुर(१६)

9485

३.२४
१७ १७ मानसिंह पट्टी (१-५), ,अन्दुपटी(६-९) र कनकपट्टी(१-९)

10136

१०.४८
१८ १८ जनकपुर(१८)

6114

६.४४
१९ १९ जनकपुर (२६*(गोपालपुर गाविस १,२)),जनकपुर(१९)

11093

१३.२६
२० २० जनकपुर(२०)

8944

८.४६
२१ २१ जनकपुर(२१)

8547

७.९८
२२ २२ जनकपुर(२२)

3506

३.४५
२३ २३ जनकपुर(२३)

8954

४.७८
२४ २४ जनकपुर(२४)

8454

६.५२
२५ २५ जनकपुर(१७)

7338

५.९८
  जम्मा  

189567

९१.९७