FAQs Complain Problems

प्रकाशनहरु

Post date Documents
स्थायी लेखा नं. लिने सम्बन्धमा 09/17/2019 - 15:55 PDF icon Suchana_0001.pdf
ब्याक हो लोडर सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधी,२०७५ 06/15/2019 - 11:59 PDF icon 14.ब्याक हो लोडर सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधी,२०७५.pdf
एक्साभेटर सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ 06/15/2019 - 11:58 PDF icon 13.एक्साभेटर सञ्चालन निर्देशिका, २०७५-k.pdf
बारुणयन्त्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७५ 06/15/2019 - 11:58 PDF icon 12.बारुणयन्त्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७५.pdf
जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधि-२०७५ 06/15/2019 - 11:57 PDF icon 11.जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधि-२०७५.pdf
छाडा पशु नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका,२०७५ 06/15/2019 - 11:56 PDF icon 10.छाडा पशु नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका,२०७५.pdf
मेलमिलाप कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ 06/15/2019 - 11:55 PDF icon 9.मेलमिलाप कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf
सरसफाई तथा फोहोरमला व्यवस्थापन तथा कार्यविधि, २०७५ 06/15/2019 - 11:53 PDF icon 8.सरसफाई तथा फोहोरमला व्यवस्थापन तथा कार्यविधि, २०७५.pdf
नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ 06/15/2019 - 11:52 PDF icon 7.नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
अनुदान तथा आर्थिक सहायता निर्देशिका , २०७५ 06/15/2019 - 11:51 PDF icon 6अनुदान तथा आर्थिक सहायता निर्देशिका , २०७५.pdf

Pages