FAQs Complain Problems

जनकपुर उपमहानगरपालिकाको  वडागत विस्तृत विवरण

 

क्र.सं. वडा नं समावेश गाविस / नगरपालिका जनसंख्या क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.)
जनकपुर(१) ८९२५ ०.७७
जनकपुर(२) ४५०४ ०.४३
जनकपुर(३) १६२८ ०.०५
जनकपुर(४) १५१३३ २.५४
जनकपुर(५) २२५५ ०.०२
जनकपुर(६) ३७५७ ०.२५
जनकपुर(७) ७३५१ १.६९
जनकपुर(८) ९८५६ २.३
जनकपुर(९) ७१७६ ०.९९
१० १० जनकपुर(१०) ३४२८ ०.२१
११ ११ जनकपुर(११) ४६१४ ०.१८
१२ १२ जनकपुर(१२) ५८६२ ३.५९
१३ १३ जनकपुर(१३) ५६५५ ३.७६
१४ १४ जनकपुर(१४) ८११२ ३.११
१५ १५ जनकपुर(१५) ३०९३ १.४९
१६ १६ जनकपुर(१६) ६४२७ ३.२४
१७ १७ मानसिंह पट्टी (१-५), ,अन्दुपटी(६-९) र कनकपट्टी(१-९) ८४२८ १०.४८
१८ १८ जनकपुर(१८) ५७८२ ६.४४
१९ १९ जनकपुर (२६*(गोपालपुर गाविस १,२)),जनकपुर(१९) ७३५५ १३.२६
२० २० जनकपुर(२०) ७९३४ ८.४६
२१ २१ जनकपुर(२१) ७८१५ ७.९८
२२ २२ जनकपुर(२२) २९४८ ३.४५
२३ २३ जनकपुर(२३) ६९४५ ४.७८
२४ २४ जनकपुर(२४) ७५५८ ६.५२
२५ २५ जनकपुर(१७) ६९२७ ५.९८
  जम्मा   १५९४६८ ९१.९७