FAQs Complain Problems

News and Notices

Invitation for Bids

नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना ।

गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरणको लागि तथ्याङ्क संकलनको लागि सुपरिबेक्षक तथा गानकको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

छोटो योग्यताक्रम सुची (Short List) गरिएको सूचना ।

 गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरणको लागि तथ्याङ्क संकलन छोटो योग्यताक्रम सुची (Short List) गरिएको सूचना ।

नि:शुल्क सीपमुलक तालिमको अवसर

नेपाल सरकार उधोग,वाणिज्य तथा आपुर्ति मंत्रालय ग्रामीण उधम तथा विप्रेषण आयोजना (समृद्धि) नि:शुल्क सीपमुलक तालिमको अवसर 

Pages