आठ(८) कक्षा संचालन भएको विद्यालयको परिक्षा केन्द्र