एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
ऐन र कार्यविधिहरु, २०७५ 07/08/2018 - 17:31 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि.pdf, PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन,२०७५.pdf, PDF icon विनियोजन ऐन,२०७५.pdf, PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७५.pdf, PDF icon करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५.pdf, PDF icon पदाधिकारी आचार संहिता,२०७५.pdf, PDF icon राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि, २०७५.pdf, PDF icon आर्थिक ऐन, २०७५.pdf
जनकपुरधाम उप महानगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ 01/17/2018 - 17:12 PDF icon ३. जनकपुरधाम उप महानगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
स्थानीय-सरकार-सञ्चालन- ऐन-२०७४ 11/05/2017 - 11:08 PDF icon स्थानीय-सरकार-सञ्चालन- ऐन .pdf
बस्ती विकास मापदण्ड २०७२ 02/08/2017 - 14:17 PDF icon बस्ती विकास मापदण्ड २०७२.pdf
सडक सम्वन्धी मापदण्ड 02/08/2017 - 14:14 PDF icon सडक सम्वन्धी मापदण्ड.pdf
स्थानीय विकास कोष नियमावली-२०५६ 06/30/2015 - 15:20 PDF icon स्थानीय विकास कोष नियमावली-२०५६.pdf
बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि २०६८ 06/23/2015 - 14:03 PDF icon बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि २०६८.pdf
स्थानिय स्वायत शासन एन 06/23/2015 - 12:26 PDF icon LSG_act.pdf